• www.jurairatacc.com

  • บริษัท จุไรรัตน์การบัญชีและกฎหมาย จำกัด

  • ยินดีให้คำปรึกษาด้านบัญชี

  • และบริการทางด้านกฎหมาย

  • ด้วยทีมงานคุณภาพ

Eco Sticker คืออะไร เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์อย่างไร .... เป็นที่ทราบกันดีว่าปัจจุบันประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมยังคงเป็นปัญหาสาคัญที่ทุกประเทศให้ความสาคัญ ซึ่งรัฐบาลประเทศไทยได้ตระหนักถึงผลกระทบที่รุนแรงของปัญหาดังกล่าว ดังนั้น คณะรัฐมนตรีได้มี การมติเห็นชอบการปรับปรุงโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวและสร้างความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษี นอกจากนี้ จะมีการนาระบบ Eco Sticker มาใช้บังคับในประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ระบบ Eco Sticker ปัจจุบันมีใช้อยู่อย่างแพร่หลายในประเทศอุตสาหกรรมยานยนต์ชั้นนาทั่วโลก เช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น กลุ่มสหภาพยุโรป ออสเตรเลีย ซาอุดิอาระเบีย แอฟริกาใต้ บราซิล อินเดีย จีน ฯลฯ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2555 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอเพื่อแก้ไขปัญหาการบิดเบือนโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ และสร้างความเป็นธรรม ในการจัดเก็บภาษีรถยนต์ และเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ให้สอดคล้องกับ ทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ของโลกให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวจะเปลี่ยนแปลงการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตรถยนต์ทั้งระบบ โดยจัดเก็บภาษีตามอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกมา เพื่อให้การใช้พลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะแตกต่าง จากเดิมที่มีการเก็บภาษีโดยคิดคานวณจากขนาดเครื่องยนต์ (ซีซี) ตัวอย่างอัตราการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตรถยนต์ตามโครงสร้างใหม่ เช่น รถยนต์นั่ง และรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ที่มีความจุกระบอกสูบไม่เกิน 3,000 ซีซี ปล่อยก๊าซไม่เกิน 150 กรัมต่อกิโลเมตร จัดเก็บ 30% ปล่อยก๊าซ 150-200 กรัมต่อกิโลเมตร จัดเก็บ 35% และปล่อยก๊าซเกิน 200 กรัมต่อกิโลเมตร จัดเก็บ 40% เป็นต้น สาหรับ Eco Sticker หรือ ป้ายข้อมูลรถยนต์ ซึ่งจะมีส่วนประกอบสาคัญหลัก 4 ส่วนได้แก่ 1. ข้อมูลผู้ผลิต-ผู้นาเข้า เช่น ชื่อ ที่อยู่ 2. ชื่อรุ่น ประเภทของรถ 3. รายการอุปกรณ์ที่ติดตั้งจากโรงงาน 4.การทดสอบตามมาตรฐานอ้างอิง เช่น อัตราการใช้เชื้อเพลิง และอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเป็นรถยนต์ที่มีคุณสมบัติระดับสากลด้านความสะอาด ประหยัด และปลอดภัยเพียงใด การทดสอบตามมาตรฐานอ้างอิงดังกล่าว จะแจ้งอัตราการใช้น้ามันเชื้อเพลิงโดยใช้หน่วยเป็นลิตรต่อ 100 กม. ตัวรถจะต้องผ่านการทดสอบในสภาวะรวมทั้งในเมือง นอกเมือง รอบเครื่องยนต์ทั้งต่าและสูง มาตรฐานความปลอดภัยทั้งระบบเบรคและมาตรฐานการปกป้องผู้โดยสาร ซึ่งรถยนต์ทุกคันทั้งที่ผลิตและนาเข้ามาในประเทศไทยทุกรุ่นเมื่อผ่านการตรวจสอบแล้ว จะต้องติดป้าย Eco sticker ทุกคัน เพื่อให้ง่ายต่อผู้บริโภคในการเลือกซื้อ เปรียบเทียบข้อมูลผลิตภัณฑ์ และภาระภาษี ที่จะต้องเสีย ซึ่งการนาระบบ Eco Sticker มาใช้ก็เพื่อสนับสนุนเพื่อให้การดาเนินการตามโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์รูปแบบใหม่ดังกล่าวมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ติดตามเราที่ Facebook