• www.jurairatacc.com

  • บริษัท จุไรรัตน์การบัญชีและกฎหมาย จำกัด

  • ยินดีให้คำปรึกษาด้านบัญชี

  • และบริการทางด้านกฎหมาย

  • ด้วยทีมงานคุณภาพ

บริการบัญชีสิ้นปี /  ตรวจสอบบัญชี

     จัดทำงบดุล งบกำไรขาดทุน รายละเอียดประกอบงบการเงิน

     จัดทำและตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต(CPA) และผู้สอบบัญชีภาษีอากร(TA)

     จัดทำสรุปแบบภ.ง.ด.50 พร้อมยื่นนำส่งกรมสรรพากร (สิ้นปี)

     จัดทำประมาณการครึ่งปี สรุปแบบภ.ง.ด.51 พร้อมยื่นนำส่งกรมสรรพากร(ครึ่งปี)

     จัดทำสรุปแบบ ส.บช.3 เพื่อนำส่งงบดุลที่กระทรวงพาณิชย์

     จัดทำสรุปเพื่อจัดทำแบบ ภ.ง.ด.1 ก (เงินเดือนพนักงานทั้งปี)

อัตราค่าบริการรับทำบัญชี (รายปี)

จำนวนเอกสาร

อัตราค่าบริการ

50 รายการ ต่อปี

6,000 บาท ต่อปี

100 รายการ ต่อปี

10,000 บาท ต่อปี

150 รายการ ต่อปี

14,000 บาท ต่อปี

 

 *หมายเหตุ* อัตราค่าบริการข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับประเภทของกิจการ ปริมาณเอกสาร ความยากง่ายของเนื้องาน และบริการเพิ่มเติมของผู้ประกอบกิจการ
        โทร : 02 7347313

         E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.