• www.jurairatacc.com

  • บริษัท จุไรรัตน์การบัญชีและกฎหมาย จำกัด

  • ยินดีให้คำปรึกษาด้านบัญชี

  • และบริการทางด้านกฎหมาย

  • ด้วยทีมงานคุณภาพ

บริการงานทะเบียน

 

  จดทะเบียนพาณิชย์ ร้านค้า

  จดทะเบียนบริษัท  ห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด

  จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่างๆ เช่น

        - แก้ไขกรรมการ อำนาจกรรมการ

        - เพิ่มทุน ลดทุน

        - แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์

        - ย้ายที่ตั้งสำนักงาน

        - เพิ่ม ลด สาขา

        - เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ถือหุ้น

  จดทะเบียนเลิก และชำระบัญชี

  ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของคณะบุคคล ,นิติบุคคล

  จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม , ภาษีธุรกิจเฉพาะ

  จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ต่อกรมสรรพากร

  ขึ้นทะเบียนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน และแจ้งการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

  จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า, ลิขสิทธิ์ , สิทธิบัตร

  ขอใบอนุญาตกับส่วนราชการอื่นๆ เช่น ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ

  ขอชำระภาษีโรงเรือน ,ภาษีป้าย

  ต่ออายุใบอนุญาตทำงาน Visa และ  Work permit

  ต่อใบอนุญาตโรงงาน ฯลฯ

        โทร : 02 7347313
    
        E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.