• www.jurairatacc.com

  • บริษัท จุไรรัตน์การบัญชีและกฎหมาย จำกัด

  • ยินดีให้คำปรึกษาด้านบัญชี

  • และบริการทางด้านกฎหมาย

  • ด้วยทีมงานคุณภาพ

ด้านบัญชี

     จัดทำบัญชี

    review  การบันทึกบัญชี และให้คำปรึกษาเรื่องการบันทึกบัญชี

     ปิดงบการเงิน

     ตรวจสอบบัญชี

     วางระบบบัญชี

     วางระบบการควบคุมภายใน

     วางระบบด้านเอกสารต่างๆ

 ด้านภาษีอากร

     ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายภาษีอากร

     วางแผนภาษีอากร

     ให้คำปรึกษา และให้บริการด้านคำนวนภาษีเงินได้ประเภทต่างๆ

     จัดทำ และยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ทุกประเภท

     อุธรณ์การประเมินภาษีอากร

 ด้านงานจดทะเบียน นิติบุคคล/ธุรกิจ

      จดทะเบียนธุรกิจ ( จดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทะเบียนพาณิชย์ สำนักงานผู้แทน )

      จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดธุรกิจ

      จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

      จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร

 ด้านกฏหมาย

      ให้คำปรึกษากฎหมาย ทั้งกฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา และกฎหมายพิเศษ

      ว่าความคดีแพ่ง คดีอาญา และคดีภาษีอากร

      จัดทำและให้คำปรึกษาด้านนิติกรรมสัญญา

      ขอรับใบอนุญาตทำงาน ( Work permit ) และวีซ่า

      ให้บริการขอรับการส่งเสริมการลงทุน ( BOI )